FAKTORING

> Faktoring

Usługi windykacyjne Inkasso - Faktoring dla firm w Opolu

Faktoring klasyczny

Faktoring to rodzaj umowy, w której Klient (Faktorant), wystawia kontrahentowi (Odbiorcy) za towar bądź wykonaną usługę fakturę z odroczonym terminem płatności, po czym oddaje ten dokument do faktoringu w naszej firmie (tzn. przenosi na nas prawa z nią związane). W ciągu z reguły 24h wypłacamy Klientowi od 80 – 90% wartości (pozostałe 10 – 20% jest na wypadek wystąpienia roszczeń wzajemnych między Klientem a Odbiorcą). Odbiorca w tej sytuacji będzie regulował swoje zobowiązanie już nie do Klienta tylko do nas. Po spłacie całości rozliczamy wierzytelność potrącając ewentualne prowizje, a pozostałą część przekazując na konto Klienta. W przypadku problemów z uzyskaniem od Odbiorcy spłaty, najpierw kontaktujemy się z nim, a w dalszej kolejności możemy zwrócić do majątku Klienta wykupione faktury (cesja zwrotna) lub też dochodzić tej zapłaty od Odbiorcy. Rozróżniamy faktoring niepełny, z regresem lub standardowy.

Faktoring przeznaczony jest dla firm, które szukają poprawy płynności, gdyż 30 – 90-dniowe terminy płatności są dla nich problemem. Ponadto muszą one móc podzielić się marżą i przerzucić na swoich kontrahentów koszty tej operacji. Nieistotny jest przy tym fakt „złego” BIKu czy KRD, a nawet posiadania zaległości w US, gdyż umowa ta opiera się na wypłacalności jego kontrahentów, a ni samego Klienta. Instrument ten jest pomocny w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie może lub nie chce zaciągać kredytu lub też ma złe doświadczenia z faktoringiem bankowym, na skutek niejasnych procedur czy też wysokich wymagań.

faktoring

Faktoring odwrotny

Rodzaj umowy, w której nasza firma windykacyjna finansuje zobowiązania Klienta (Faktoranta), które wynikają z wierzytelności nieprzeterminowanych, które przysługują jego kontrahentom z tytułu dostaw towarów lub usług. Faktorant oddaje nam faktury, a my wypłacamy Dostawcy 100% jej wartości i to przed terminem. Wykupując te wierzytelności nasza firma wchodzi w prawa Kontrahenta – wierzyciela (innymi słowy Faktorant, czyli nasz Klient, musi później spłacać wierzytelności nam, a nie swoim Dostawcom.

Faktoring odwrotny (dłużny od dostawców) przeznaczony jest dla firm szukających poprawy płynności, a które jednocześnie mogą podzielić się marżą, a poprzez uzyskanie rabatów i/lub opustów od Dostawców, przerzucić na nich koszty tej umowy. Z drugiej strony nie chcą one lub nie mogą uzyskać kredytu, a z faktoringiem bankowym kojarzą tylko formalizm i zalew dokumentów.